Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
An Giang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương Bác

An Giang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/03/2021

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường 35 năm đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Quán triệt thực hiện các chỉ thị của Đảng, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định và ngày càng lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Responsive image
 

 


Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng, thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, sáng tạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng hướng dẫn của Trung ương và tỉnh.
Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị đã quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm gắn với tập trung thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ đó, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được thể hiện rõ nét, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giữ vững khối đoàn kết nội bộ, ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm… góp phần củng cố và xây dựng lòng tin, giảm phiền hà trong nhân dân.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW được chú trọng thực hiện thường xuyên, tạo được sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác, lao động sản xuất, tham gia từ thiện - xã hội, xây dựng nông thôn mới… Việc ủng hộ của người dân về của cải và công sức ngày càng được nhân rộng, trở thành phong trào rộng khắp. Điển hình, Đảng ủy 13 phường, xã trên địa bàn TP. Long Xuyên với phong trào vận động nhân dân sửa chữa, xây dựng cầu, làm đường bê-tông, nhựa, xây dựng khu dân cư Đại đoàn kết gắn với giảm nghèo bền vững... TP. Châu Đốc có nhiều mô hình hiệu quả, như: thực hiện công tác an sinh xã hội; chăm lo, mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tạo môi trường thân thiện, phục vụ nhân dân tận tình… Huyện Phú Tân vận động các hộ gia đình treo ảnh Bác, làm cột cờ, lắp đèn đường, đóng góp mua xe cứu thương, chuyển bệnh miễn phí… Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Mới thực hiện mô hình “Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn”, kết quả đã thực hiện trên 76km đường, với kinh phí trên 10 tỷ đồng…
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức sinh hoạt thường xuyên nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó quan tâm lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nêu gương trong việc đăng ký thực hiện.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2021. Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, nhằm làm cho toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo.

theo baoangiang.com.vn

 

Thanh Phong st

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: