Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang
Hoạt động xây dựng Nông thôn mới

Tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang

13/09/2019

Trong những năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh luôn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú. Theo đó các cấp Mặt trận chú trọng hướng dẫn các địa phương đăng ký xây dựng các mô hình điểm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Responsive image
 

 Hiện nay, toàn tỉnh có 1.982 Tổ tự quản (trong đó, có 833 Tổ tự quản về an ninh trật tự), với nhiều hoạt động thiết thực, nhất là cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở địa bàn dân cư, phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, các vụ việc vi phạm hành chính, trật tự an toàn xã hội để phản ánh đến cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, từ đó giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng và tăng cường, tạo nên sức mạnh tổng hợp, liên kết trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình đối với sự phát triển của cộng đồng.
Quy mô của Tổ tự quản từ 20 đến 30 hộ gia đình (hoặc cá nhân) sinh sống liền kề trên địa bàn khóm, ấp, trong đó, có 01 tổ trưởng; tùy điều kiện thực tế, từng nơi tổ chức quy mô hợp lý, nhằm bảo đảm vừa đủ để bàn bạc, dễ thống nhất. Nhìn chung, Tổ tự quản có nhiều hoạt động thiết thực, nhất là cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở địa bàn dân cư, phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, các vụ việc vi phạm hành chính, trật tự an toàn xã hội để phản ánh đến cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài các hoạt động phong trào, an ninh trật tự, Tổ tự quản còn thành lập nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống của người dân và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
Việc xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư do người dân tự nguyện, tự giác tham gia, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, huy động sự vào cuộc đầy đủ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân, nhất là tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động của các mô hình được thực hiện tại địa bàn dân cư, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nhiều mô hình sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng khắp; đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến tích cực thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa tiến bộ; cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện tốt làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị; tinh thần tương thân, tương ái được phát huy, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình được thực hiện tốt... góp phần làm tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thực tế cho thấy, các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, tình làng nghĩa xóm đồng thời phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, là động lực, cơ sở để cấp ủy, chính quyền triển khai chủ trương, chính sách đến người dân góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có mô hình nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, một số mô hình tự quản ở khu dân cư còn hình thức, còn chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và các thành viên giữa các tổ tự quản. Điển hình như cùng nội dung bảo vệ môi trường nhưng có nhiều mô hình như: “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi trường”, “Tổ thu gom rác”,… Cùng là đảm bảo ANTT thì có “Ấp tự quản đảm bảo ANTT”, “Cổng rào an ninh”,… Còn trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững cũng có quá nhiều các mô hình tương tự. Thậm chí có nơi chưa phân biệt được mô hình tự quản với các phong trào, phần việc, các cuộc vận động khác. Có mô hình chỉ dừng lại ở lễ phát động ra mắt. Trong khi, việc xây dựng quy chế hoạt động, quy trình thực hiện, tự tham gia của các hộ dân, công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra… còn nhiều hạn chế. Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mô hình ở địa bàn dân cư, thậm chí có nơi không còn hoạt động, vì tự trang trải kinh phí không có sự hỗ trợ của Nhà nước; việc phối hợp giữa Mặt trận và các ngành chức năng trong công tác xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư chưa đồng bộ; việc xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của các mô hình gặp khó khăn về nguồn lực, kinh phí dẫn đến một số mô hình hoạt động thiếu tính bền vững; Đa số các mô hình hoạt động chưa hình thành tổ chức để quản lý, chưa có quy chế, kế hoạch hoạt động; việc xây dựng mới và nhân rộng mô hình điển hình tiêu biểu chưa được quan tâm, nên chưa có sức lan tỏa tích cực.
Như vậy có thể nói dù việc xây dựng, tổ chức các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư là hết sức cần thiết, nhưng vấn đề là làm thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, phát huy được dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Vì vậy thiết nghĩ những vấn đề đặt ra trong thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trong giai đoạn hiện nay là:
- Các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Tổ tự quản, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể; thường xuyên bổ sung, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động động của các mô hình cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Xác định nội dung mô hình tự quản cụ thể, phù hợp, sát với từng khu dân cư; gắn việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc đảm bảo an sinh xã hội ở địa bàn khu dân cư một cách toàn diện sẽ phát huy hiệu quả tích cực của các mô hình.
- Mọi phong trào phải bắt đầu từ nhân dân, các mô hình tự quản ở khu dân cư phải trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời, hoạt động phải theo quy chế, mang lại lợi ích cho nhân dân, được người dân đồng tình, ủng hộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Về quy mô tổ chức, phạm vi và lĩnh vực hoạt động sẽ linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và tình hình thực tế ở từng địa phương, phát huy tính chủ động và sáng tạo ở cơ sở.
- Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chủ động phối hợp với các ngành để xây dựng mô hình phù hợp với địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền để huy động sức dân xây dựng khu dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và phát triển kinh tế để ngày càng xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả.
- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân (nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo), để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và có định hướng hoạt động phù hợp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Quan tâm hình thành tổ chức để quản lý, trong đó, phải phân công trách nhiệm, xây dựng nội dung hoạt động cụ thể và kịp thởi sơ kết, tổng kết để củng cố, kiện toàn các mô hình chưa phát huy hiệu quả và nhân rộng những mô hình điển hình.
- Đồng thời, tiếp tục củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Trung ương sớm xây dựng, hoàn thiện và ban hành khung nội quy, quy chế hoạt động cho các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư.
Có thể nói, các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng và tăng cường, tạo nên sức mạnh tổng hợp, liên kết trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình đối với sự phát triển của cộng đồng. Xây dựng, nhân rộng các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Quốc Toàn

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: