Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh An Giang
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ
Học tập và làm theo tấm gương Bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ

29/07/2019

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Thế hệ trẻ là một lực lượng hùng hậu bao gồm thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trong đó thanh niên có vai trò quan trọng nhất. Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

Responsive image
 

    Để hoàn thành sứ mệnh “Người chủ tương lai của nước nhà” thanh niên phải tự thân vận động, phải “biết lo toan, gánh vác, không ỷ lại”, thường xuyên sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và hành động; dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh và cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước. Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, Người đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đảng cần phải thường xuyên quan tâm, dẫn đường, chỉ lối để thanh niên có thể thực hiện sứ mệnh “xung phong” của mình. Trong đó, chú trọng việc cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đến hai vấn đề trong sự nghiệp “trồng người” để không ngừng bồi dưỡng, tăng cường thế hệ cách mạng cho đời sau. Một là, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và thế hệ đi trước phải thường xuyên quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho thế hệ trẻ, giúp họ phát triển toàn diện về chính trị, đạo đức, văn hóa, quân sự, khoa học, kỹ thuật, cả về thể chất và tâm hồn. Hai là, mỗi một đoàn viên, thanh niên phải có tinh thần cầu tiến bộ, chủ động, sáng tạo và không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, phải hết sức nổ lực dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, phải lấy việc lập thân lập nghiệp, phục vụ đất nước làm mục tiêu phấn đấu.
    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra nhiều chính sách nhằm phát huy cao độ vai trò của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, nhất là trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Mục tiêu chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, xác định xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
    Trong thời gian qua, công tác chăm lo, bồi dưỡng thanh niên luôn được Đảng ủy các cấp, chính quyền địa phương quan tâm đặc biệt và giao cho Đoàn thanh niên là đơn vị tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình phát triển thanh niên. Trong đó, chú trọng công tác chăm lo cho các em học sinh, huy động các em tham gia rèn luyện các kỹ năng, xử lý tình huống cơ bản thông qua việc mở các lớp kỹ năng sống, học làm người có ích. Kịp thời quan tâm hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ bò giống sinh sản, cất nhà nhân ái cho thanh niên lập thân lập nghiệp, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.
    Để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển thanh niên, tổ chức đoàn cần đổi mới công tác giáo dục lý tưởng về nội dung, hình thức, giải pháp phù hợp với từng đối tượng, nhóm thanh niên, nhất là thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên chậm tiến, mắc các tệ nạn xã hội, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Những hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thanh niên phải gắn với các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tính chủ động, sáng tạo, xung kích, có ý thức trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mặt khác, phải thường xuyên tổ chức học tập những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. 
    Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên thanh niên, xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với tâm lý, đời sống giới trẻ và tăng cường công tác phối kết hợp trong giáo dục thanh niên giữa Nhà trường, gia đình, xã hội và tổ chức Đoàn. Từ đó, sẽ phát huy  năng lực, trí tuệ, lòng say mê và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực chính trị, đời sống xã hội, đoàn viên thanh niên sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

Hữu Ngọc - Đài TT Tịnh Biên

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập: